Gmina Jabłonka

Szkoła Podstawowa nr 1 w Jabłonce
im. Adama Mickiewicza

ROK SZKOLNY 2020/2021

Lekcja online – zaloguj się do Google Meet

Dziennik elektroniczny – zaloguj się


ROK SZKOLNY 2019/2020

Szanowni Rodzice / Drodzy Uczniowie
Szkoły Podstawowej nr 1 w Jabłonce prosimy aby systematycznie logować się do dziennika elektronicznego (Librus) oraz podane przez nauczycieli strony i aplikacje.

Nauka odbywa się zdalnie zgodnie z wytycznym zawartymi w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w szkole zorganizowana zostaje od 25 marca 2020 roku realizacja zajęć dydaktyczno-wychowawczych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Szczegóły zostaną wysłane do rodziców, uczniów i nauczycieli za pomocą dziennika elektronicznego (Librus Synergia)

Uczeń ma obowiązek uczestniczenia w zajęciach z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Uczestnictwo w tych zajęciach a także pozytywna weryfikacja wiedzy i umiejętności ucznia jest jednym z warunków pozytywnej klasyfikacji końcoworocznej.

Z poważaniem
dyrektor Ewa Machaj


Kształcenie na odległość Nowe regulacje prawne

TVP i MEN uruchamiają projekt „Szkoła z TVP” sprawdź plan lekcji

Lekcje z internetu Rusza serwis gov.pl/zdalnelekcje

Nauka zdalna podczas zawieszenia zajęć w szkołach rekomendacje dla nauczycieli i dyrektorów